Wiem wszystko, ruszajmy! ✈️ 🇺🇸
Wyjazd do USA

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tavelarchitects.pl (zwanego dalej Serwisem)

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod domeną www.travelarchitects.pl

Właściciel – właściciel Serwisu, określony w §1

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarządzająca i prowadząca Serwis na podstawie umowy zawartej z Właścicielem

Użytkownik – osoby fizyczne korzystające z Serwisu i akceptujące niniejszy regulamin korzystanie z Serwisu

Organizator – organizator imprezy turystycznej, która jest sprzedawana za pośrednictwem Serwisy

§1

 1. Właścicielem serwisu internetowego jest SPORTS-FIVE Marcin Dębski z siedzibą w Łodzi przy ulicy Górniczej 6A, kod pocztowy 91-848.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej Serwisu.
 3. Zawartość Serwisu w całości, ani w części (w tym materiały, informacje i ceny) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownikiem Serwisu mogą być wszelkie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne). Użytkownikiem Serwisu nie może być niepełnoletnia osoba fizyczna.

§2

 1. Właściciel zastrzega, iż korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. W celu korzystania z usług Serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie: hardware (sprzęt), połączenie z siecią internetową oraz przeglądarkę internetową.
 3. Właściciel i Administrator Serwisu podejmują ciągłe starania w celu zapewnienia Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do świadczonych usług, jednakże nie udzielają gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Ani Właściciel ani Administrator Serwisu nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników.
 4. W przypadku braku dostępności usług Serwisu, spowodowanym w szczególności działaniem siły wyższej, awarią serwera, wadami oprogramowania, sprzętu, itp. żaden z Użytkowników nie może żądać jakiejkolwiek rekompensaty lub zadośćuczynienia z tego tytułu.

§3

 1. Mimo wszelkich starań dokładanych nieustannie przy pracach związanych z prezentowanymi w Serwisie materiałami, artykułami, informacjami, zdjęciami, cenami, itd., Właściciel nie gwarantuje, że strony Serwisu są wolne od uchybień i błędów. Nie może to jednak być podstawą do składania jakichkolwiek roszczeń przez Użytkowników Serwisu.
 2. W celu poprawienia funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
 3. Położenie hoteli na mapie jest przybliżone. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za określenie dokładnego położenia hoteli.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za administrowanie i prowadzenie Serwisu przez Administratora oraz osoby, za pomocą których on się posługuje.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną komukolwiek w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności przez działania Administratora oraz osób, którymi on się posługuje, jak również przez działania Użytkowników Serwisu.

§4

 1. Dane osobowe użytkowników podlegają ochronie prawnej i będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą jest Administrator Serwisu.
 2. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.
 3. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania, a w razie ich zmiany zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług dla Właściciela), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.
 5. Dane osobowe poszczególnych Użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika i są dostępne jedynie do wiadomości Administratora Serwisu oraz osób, którym udzieli on upoważnienia zgodnie z postanowieniami rozdziału 5 ustawy.
 6. Powzięto wszelkie adekwatne środki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu, jednakże z przyczyn technicznych odpowiedzialność Właściciela z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.

§5

 1. W celu usprawnienia działania Serwisu, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookies. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statycznych.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Serwisu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informuje się, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

§6

 1. Serwis oraz wszelkie zamieszczone w nim materiały, artykuły, teksty, zdjęcia, itp. stanowią przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach danych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej.
 • Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych.
 • Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.
 1. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako „prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji

 
§7

 1. W przypadku, gdy Użytkownicy nie są zadowoleni z wykonania umowy przez Organizatora mają prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora .
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa.
 3. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Serwisie, Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Serwis należy wysyłać na adres internetowy [email protected]. Właściciel rozpatrzy reklamacje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania

§8

Zarówno Właściciel, jak i jego Administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz administracyjnej za korzystanie przez Użytkowników z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu.

§9

W razie jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń, wniosków oraz propozycji dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem pod adresem internetowym [email protected]

§10

 1. Użytkownik oświadcza iż rozumie i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
 2. Właściciel oraz Administrator zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 3. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane w Serwisie.
 4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem ich przez Użytkownika.
 6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

§11

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Właścicielem marki handlowej Travel Architects jest: SPORTS-FIVE Marcin Dębski ul. Górnicza 6A, 91-848 Łódź NIP: 726-241-12-74 REGON: 100181754 e-mail: [email protected]
Travel Architects